جستجو برای

فعالیت‌های دفتر ریاست

اتحاديه‌ي جهاني علماي مسلمان از جبهه‌ي النصره خواست از هر گونه رفتاري که در تضاد با اراده‌ي مردم سوريه است پرهيز کنداتحاديه‌ي جهاني علماي مسلمان با تأييد بيانيه‌ي علماي سوريه

9/22/2021

شیخ دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان ظهر دوشنبه در یک نشست کاری در دفتر اتحادیه، با دکتر علی قره داغی دبیرکل دیدار و گفتگو کرد. این دیدار پس از بازگشت آنان از سفر انجام گرفت.

8/25/2021

دکتر مهاتیر محمد نخستوزیر مالزی‌ صبح جمعه دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان را در دفتر کارش به حضور پذیرفت

9/1/2020