مسائل

دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمین به شدت از سخنان مفتی مصر علیه مسلمانان در اروپا انتقاد کرد.

«علی محیی الدین القره داغی» دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمین از سخنان اخیر «شوقی علام» مفتی مصر علیه مسلمانان در اروپا انتقاد کرد.

اخر المواضيع