جستجو برای

صفحه اصلی

فعالیت‌های دفتر ریاست

اتحادیه جهانی علمای مسلمان به شیخ رائد صلاح عضویت افتخاری اعطا کرد؛ در مکتوبی که به امضای دکتر احمد ریسونی و دکتر علی قره داغی رئیس و دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان رسید آمده است: عالم ربانی و مجاهد راه خدا شیخ رائی صلاح

12/30/2021

اتحاديه‌ي جهاني علماي مسلمان از جبهه‌ي النصره خواست از هر گونه رفتاري که در تضاد با اراده‌ي مردم سوريه است پرهيز کنداتحاديه‌ي جهاني علماي مسلمان با تأييد بيانيه‌ي علماي سوريه

9/22/2021

شیخ دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان ظهر دوشنبه در یک نشست کاری در دفتر اتحادیه، با دکتر علی قره داغی دبیرکل دیدار و گفتگو کرد. این دیدار پس از بازگشت آنان از سفر انجام گرفت.

8/25/2021