جستجو برای

کمیته های اتحادیه

ايجتيهاد و فتوا

کمیته‌ی اجتهاد و فتوای اتحادیه جهانی علمای مسلمان روز شنبه 5 آذر ماه نشستی را به ریاست شیخ دکتر علی القره داغی، رئیس کمیته و دبیرکل اتحادیه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار کرد

12/3/2022

جستجو در وب سایت

رئیس کمیته

آخرین توییت ها

آخرین پست ها

شعب اتحادیه