پرداختن به امور بیهوده

نویسنده :

پرداختن به امور بیهوده

محمد غزالی
 
از نگاه یک متفکر اصیل مسلمان می توانم بگویم که کاشف بریتانیایی نیروی بخار که عقل خود را در پی جوشش آب و فشار حاصل از تحول آن به بخار آزاد گذارد، از علمای اسلام جایگاهی نزدیکتر به روح اسلام دارد . این سخن در مورد آن دسته از علمای مسلمان صدق می کند که می گویند: آیا صفات خدا عین ذات اوست یا غیر ذات او؟ یا عین خداست یا غیر عین او؟ و ...
اینان در پی مباحثی که در این رابطه طرح نموده اند به فرقه های متعدد تقسیم شده اند و اکثریت آنان دیوانه و عقل باخته گشته اند!
واقعیت این است که زمینه طبیعی برای فعالیت استعدادهای بالای انسان، کاوش در هستی است. و از جمله در نتیجه این کاوشها، ایمان به خدا حاصل می گردد و دلها به ارمغانی نیکو از عظمت الهی سیراب می گردند. پس هر میدانی که برای مشاجره در مورد امور غیبی گشوده شود، نابودی و هدررفت گناه آلود نیروهای عقلی ما را در پی خواهد داشت و هر مانعی که در برابر کاوشهای عقلانی در گستره هستی ساخته شود و راه را برای انس گرفتن با منبع بی کران قدرت در آسمانها و زمین ببندد، قطعا ساخته و پرداخته جهل و گمراهی است و اسلام از آن مبراست.

به نقل از کتاب «الاسلام و الطاقات المعطلة».