اخر المواضيع

مهاتیر محمد شیخ ریسونی را در دفتر کار خود به حضور پذیرفت

دکتر مهاتیر محمد نخستوزیر مالزی‌ صبح جمعه دکتر احمد ریسونی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان را در دفتر کارش به حضور پذیرفت