تماس با ما

اطلاعات تماس

 • قطر, دوحه
 • آدرس :دفتر اصلی
 • شماره تلفن :0097444110031
 • شماره فکس : 0097444830543
 • پست الکترونیکی :Ho.qatar@iumsonline.org
 • تونس,
 • آدرس :دفتر تونس
 • شماره تلفن :0021695995863
 • شماره فکس :
 • پست الکترونیکی :ftu19674@gmail.com
 • فلسطين, غزه
 • آدرس :دفتر غزه
 • شماره تلفن :0082864609
 • شماره فکس : 0082864609
 • پست الکترونیکی :pettehadgaza@gmail.com
 • تركيا,
 • آدرس :دفتر تركيا
 • شماره تلفن :
 • شماره فکس :
 • پست الکترونیکی :abdulvahapekinci@hotmail.com