خطای من، خطای دیگران

نویسنده : دکتر سلمان العوده

خطای من، خطای دیگران
دکتر سلمان العوده
برگردان: دفتر نمایندگی اتحادیه جهانی علمای مسلمان، شعبه ایران
وقتی خودت مرتکب خطا می شوی، آن را در برابر کارهای بیشمار درست و صحیحت، یک استثناء می دانی و به حسن نیت و هدف درستی که از این کار داشته ای، تکیه می کنی و به هر طریقی می کوشی که خطا و اشتباهت را کوچک و آسان جلوه دهی و زیاد به خودت سخت نگیری. می کوشی که با استغفار و اعمال صالح ظاهری و باطنی از تاثیرات گناهان و معاصی خود بکاهی و سرانجامی نیک برای خودت رقم زنی.
اما آنگاه که دیگران خطا می کنند، تو فقط خطای آنها را می بینی و اصلا نمی کوشی که پشت صحنه لغزشهای دیگران را، نیات آنان و یا اعمال صالح و توبه و استغفار و ندامت آنان را پس از آن اشتباهاتشان در نظر آوری.