دولت مستعجل مرسی

نویسنده :
دولت مستعجل مرسی خبر بسیار تلخی بود مرگ یا بهتر است بگویم شهادت دکتر محمد مرسی. کسی که برای بار نخست در پروسه ای دمکراتیک برای ریاست جمهوری مصر انتخاب شد. مصری که ام الدنیا خوانده شده است! تومار حکومت یکساله اش با دلارهای امارات و عربستان درهم پیچیده شد تا مبادا نسیم این بهار عربی به کشورهای حاشیه خلیج فارس بوزد. قیام هوادارانش در میدان رابعه قاهره با بیرحمی تمام به خاک و خون کشیده شد... سیسی را خریدند و به جایش نشاندند و حسنی مبارک دیکتاتور از دادگاه تبرئه شد! باز این دلارهای نفتی کشورهای خلیج فارس است که امروزه در لیبی و سودان و یمن و دیگر جاها بهار عربی را به انحراف می کشاند و حکومتهای جعلی و دست نشانده را بر مردم منطقه تحمیل می کنند. مرسی با چهره ای مظلوم و نجیب اما بسیار شجاع در جلسات کذایی دادگاه حاضر می شد با شجاعت دستهایش را برمی افراشت و تکان می داد که نشان از روحیه ایمانی و ایستادگیش داشت و چون شیر می غرید. این شش سال اخیر را در زندان انفرادی و شرایط سختی به سر برد. ارتباطش را با بیرون قطع کرده بودند و از بیماری دیابت رنج می برد و در مراقبتهای پزشکی اش کوتاهی می کردند. کاش مرسی وقتی رییس جنهور بود دوستان را از دشمنان بویژه دشمن خانگی اش بیشتر و بهتر می شناخت. تجربه و سرنوشت غم انگیز محمد مرسی، نمونه ای از آزمون و خطاهای تجارب مردم خاورمیانه در گذار به دمکراسی است. مصر شایسته تر از این داستانهاست همچون ققنوس دوباره از زیر خاکستر سربرخواهدآورد و خود را بار دیگر خواهد ساخت.