در جستجوی قربانی

نویسنده : شیخ ریسونی

 

 

بسیاری از رسانه‌ها از کشف تاریخی یکی از مشایخ سعودی می‌گویند؛ این شیخ سعودی پس از کاوش‌های فراوان به این نتیجه رسیده است که قربانی واقعی اسحاق پسر ابرهیم بوده است نه اسماعیل.

با این که این موضوع در قرآن کاملا روشن است و هیچ یک از فرزندان ابراهیم در واقع ذبح نشده‌اند، اما این کشف تاریخی برای مردم عربستان حائز اهمیت است؛ زیرا به نظر می‌رسد که بحث از قربانیان و عاملان آن جانی دوباره گرفته است. منظورم شهید قاشقچی نیست چون موضوع قتل و قطعه قطعه کردن او بر کسی پوشیده نیست. اما سؤالی که مطرح است این است که چه کسی آزادی را سربرید؟ چه کسی عدالت را سر برید؟ چه کسی ثروت مملکت را قربانی کرد؟ چه کسی علما را بدون چاقو سر برید؟