بیانیه‌‌ی جماعت دعوت و اصلاح در خصوص انتخابات دوازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری و پنجمین دوره‌ی شوراهای اسلا‌می ‌شهر و روستا

نویسنده :


بسم الله الرحمن الرحیم


انتخابات آزاد، مظهر تجلّی اراده‌ی ملّت و عرصه‌ی تأثیرگذاری آگاهانه شهروندان بر سرنوشت کشور است. جماعت دعوت و اصلاح، به‌عنوان یک تشکّل مدنی، که از بدو تأسیس با بهره‌گیری از ابزارهای مدنی و در چهارچوب قانون اساسی، همواره در جهت تحقّق‌ عزّت و کرامت انسانی و حقوق شهروندی و تقویت همبستگی ملّی‌ گام برداشته است، در مقطع حسّاس‌ کنونی نیز لازم ‌می‌داند موارد زیر را با نخبگان سیاسی، کنشگران مدنی و عموم شهروندان آگاه و مسؤول در میان بگذارد:


۱- نظام برآمده از انقلاب ضد استبدادی و ضد استعماری ملّت‌ فهیم ایران، سال‌های‌ پایانی دهه‌ی چهارم خود را سپری می‌کند‌. «آزادی» و «استقلال» به‌عنوان دو ركن اساسی استقرار «جمهوری اسلامی» اکنون نیز دو هدف راهبردی و غیر قابل انکار ملّت هستند. اصل نهم قانون اساسی، آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیّت‌‏ ارضی‏ کشور را تفکیک‌ناپذیر بر‌می‌شمارد و تأکید ‌می‌کند: «هیچ ‏فرد یا گروه‏ یا مقا‌می ‌حق‌‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال ‏سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظا‌می ‌و تمامیّت‌‏‌ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‌ای‏ وارد کند و هیچ‏ مقا‌می ‌حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیّت‌‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‌‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقرّرات‌‏، سلب‏ کند.» لذا پاسداشت دو گوهر استقلال و آزادی و عدم تنازل در تحقّق‌ بی کم و کاست هر دو، وظیفه‌ی قانونی رئیس‌جمهور و رسالت محوری عموم شهروندان است.


۲- پس از گذشت قریب به چهار دهه از عمر نظام، به‌رغم تحقّق‌ دستاوردهای مطلوب در زمینه‌های گوناگون، میزان برخورداری شهروندان متعلّق‌ به هویّت‌های‌ قو‌می‌ و مذهبی، به‌ویژه هموطنان اهل سنّت‌، از حقوق شهروندی، با وضعیّت‌ مطلوب فاصله قابل توجّهی‌ دارد. در این زمینه موارد زیر به‌لحاظ اهمّیّت‌ –و نه بر سبیل حصر- قابل ذکر است:


- برابری در منزلت اجتماعی و سیاسی متناسب با وزن جمعیّتی‌ شهروندان مورد توجّه‌ لازم قرار نگرفته است؛ قاعده‌ بر این است مبنای توزیع مناصب و تصدّی‌ مسؤولیّت‌ها‌، «هویّت‌ ایرانی» و «شایستگی و کارآمدی» باشد. توجّه‌ به توازن و تناسب هویّت‌ها‌ در ویترین مدیریّت‌ ملّی و محلّی و عبور از برخی ملاحظات ایدئولوژیک ‌می‌تواند در ارتقای هر چه بیشتر حسّ تعلّق شهروندان و تقویت‌ همبستگی ملّی، به‌مثابه‌ی راهبردی‌ترین سرمایه‌ی دفاعی و امنیّتی‌ کشور نقش حیاتی ایفا نماید. انتصاب استانداران، سفیران و وزیران اهل سنّت‌، ترجمان شعار راهبردی «ایران برای همه ایرانیان‌» خواهد بود.


- به‌رغم اقدامات مثبتی که در برخی استان‌ها‌ انجام شده است، به‌لحاظ شاخص‌های توسعه، هنوز مناطق هویّتی‌ کشور از مناطق برخوردار فاصله‌ی قابل توجّهی‌ دارند؛ توسعه‌ی پایدار ملّی زمانی به‌صورت مطلوب تحقّق‌ و تداوم ‌می‌یابد، که درونزا و متوازن باشد. ویژگی مشترک غالب استان‌های‌ سنّی‌نشین کشور، مرزی بودن و حضور شایسته‌ در خطّ مقدّم پاسداری از مرزها و حراست از تمامیّت‌ ارضی کشور است. شایسته است مرزنشینان در كنار مواجه با مشكلات و سختی‌های مرزنشینی از نعمات و برکات آن نیز برخوردار باشند. لذا اهتمام به نیازهای توسعه‌ای، تأسیس مناطق ویژه‌ی اقتصادی و تقویت‌ و گسترش بازارچه‌های مرزی و تبعیض مثبت، ‌می‌تواند مقدّمه‌ی کاستن از فاصله‌ها و زایل شدن حسّ تبعیض باشد.


- تحقّق‌ کامل عدالت آموزشی، در حوزه‌ی تعلیم و تربیت دینی، نیازمند اهتمام جدّی به اصل دوازدهم و در حوزه‌ی زبان‌های‌ قومی، مستلزم عمل به مفاد اصل پانزدهم قانون اساسی است. برابر تتمّه‌ی اصل دوازدهم، پیروان‏ ‏مذاهب حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند. بر همین اساس ضروری است در مناطقی‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب ‏اکثریّت‌‏ داشته‏ باشند، مقرّرات‌‏ محلّی‌‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب انجام گیرد‏.


- عدالت رسانه‌ای و برخورداری مساوی هویّت‌های گوناگون كشور از رسانه، ضمن تقویت‌ شناخت متقابل و فراهم كردن زمینه‌ای‌ برای نمایش جلوه‌های‌ زیبای تنوّع‌ و تعدّد‌ قومی، مذهبی و دینی، موجب تقویت همبستگی و وفاق ملّی خواهد شد.


- هرچند مطالبات شهروندان اهل سنّت‌ منحصر به موارد فوق نمی‌باشد، امّا‌ درونمایه‌ی مشترک غالب این مسائل، سیطره‌ی نگاه امنیّتی‌ به مسائل هویّتی‌ است. شایسته است نگاه دولتمردان و سیاست‌ورزان، به‌جای سویه‌های امنیّتی‌ بر نگرش‌های کارشناسی استوار گردد و به تنوّع‌ قو‌می ‌و مذهبی موجود در کشور به دید فرصت نگریسته شود.


۳- منطقه‌ی خاورمیانه تحت تأثیر تنش‌های ایدئولوژیک و هویّتی‌ در وضعیّتی‌ نابسامان و آسیب‌زا به‌سر ‌می‌برد. در این اوضاع و احوال، تأکید بر عقلانیّت‌ و میانه‌روی در سیاست خارجی و پرهیز از تعصّب‌، تفرقه و اختلاف‌افكنی در داخل و همچنین نشر و تقویت فرهنگ دگرپذیری و رواداری، به‌منظور حفظ امنیّت‌ و ثبات کشور، رویكردی راهبردی است.


۴- جماعت دعوت و اصلاح خرسند است که در خرداد تحوّل‌آفرین 1392 با صدور بیانیه‌ی رسمی، از کارزار انتخاباتی «تدبیر و امید» حمایت نمود و با دعوت از جامعه‌ی اهل سنّت‌ ایران، به حضور جدّی‌ و حدّاکثری‌ در فرایند نجات کشور از تهدیدهای فراوان وقت و سپردن امانت اداره‌ی کشور به شایستگان، وظیفه‌ی تاریخی خود را ادا نمود. اینک و در آستانه‌ی یک انتخاب سرنوشت‌ساز دیگر، با امید به تثبیت و تداوم گفتمان اصلاح و اعتدال، ضمن احترام به دیدگاه‌های‌ همه‌ی نامزدهای محترم، حمایت رسمی ‌خود را از آقای دکتر حسن روحانی اعلام می‌دارد‌ و عموم شهروندان را به مشارکت آگاهانه و فعّال‌ در این رویداد مهمّ‌ فرا‌ می‌خواند.


٥- اهمّیّت‌ شوراهای شهر و روستا در تحقّق‌ حاکمیّت‌ محلّی‌ و مشارکت مستقیم شهروندان در مدیریّت‌ شهرها و روستاها بر کسی پوشیده نیست. تقلیل دادن نهاد شورا به هیأت‌مدیره‌ی شهرداری‌ها، اجحاف به ظرفیت قانونی آن و تضییع فرصت نقش‌آفرینی شهروندان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است. بر این اساس ضرورت دارد ترکیب شوراها را به‌گونه‌ای برگزینیم که برآیند دانش، تخصّص‌ و مسؤولیّت‌‌پذیری آنان، امکان ارائه‌ی فعّالیّت‌ تیمی ‌منسجم را با رویکرد مدیریّت‌ عمرانی، فرهنگی و اجتماعی میسّر‌ نماید.


 در خاتمه از خداوند ذوالجلال خواهانیم این آزمون ملّی‌ بستر مناسبی را برای تقویت هر چه بیشتر امنیّت‌، وفاق، آسایش و رونق اقتصادی و توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی كشور فراهم كند.


جماعت دعوت و اصلاح - ٩٦/٠٢/١٧