پرسش: به نظر شما آیا در حال حاضر مسائلی وجود دارد که فقیه یا مفتی امروز آن را به خاطر ترس از حاکم یا ترس از جمهور بیان نکرده است؟

نویسنده : دکتر احمد ریسونی

پرسش: به نظر شما آیا در حال حاضر مسائلی وجود دارد که فقیه یا مفتی امروز آن را به خاطر ترس از حاکم یا ترس از جمهور بیان نکرده است؟
دکتر احمد ریسونی پاسخ می دهد:
آری مسائلی زیادی وجود دارد که هنوز مسکوت مانده است به ویژه از سوی فقهای معتبر؛ وقتی فقهای معتبر سکوت می کنند افراد پایینتر در آن وارد می شوند. مسائل حساسی وجود دارد که جوانان و مفتی های حرکت‌ها و جنبش ها اسلامی به آن می پردازند. یعنی اینها در همه چیز نظر می دهند اما مفتی های معتبر که در میان جوامع و افراد وزنی دارند در برابر بسیاری از مسائل سیاسی، ملی و بین المللی سکوت می کنند. از سوی دیگر به نوعی شاهد تبانی در سکوت بر سر این مسائل هستیم؛ مسائل فساد سیاسی، فساد مالی، وجود پایگاههای نظامی در جهان اسلام و دادگاههایی که برای ملتها و حرکات اسلامی و علماء و رهبران مسلمان برگزار میشود و بیشتر به چوبه های دار شباهت دارد همه و همه مسائلی است که هیچ فتوایی در مورد آن نشنیده ام. درباره ی شورای امنیت که برخی از کشورها با نام آن مردم را گردن می زنند و ملتها را خفه می کنند و کشورها را به اشغال در می آورند هیچ فتوایی نشیندهایم. دست کم بایست علمای ما در این خصوص فتوای صریحی میدانند که آیا این کارها درست است یا خیر؟ آیا توجیهی دارد؟ آیا اصلا قابل پذیرش است؟ مسائل دیگری نیز وجود دارد که ماهیت سیاسی و امنیتی و مالی خاصی دارد که فقهاء هنوز از پرداختن به آن به حاشیه می روند.